درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL فارس
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
فارس شیراز برج مطهری شیراز آماده پذیرش
فارس شیراز برج احسان آماده پذیرش
فارس کازرون کنار تخته آماده پذیرش
فارس قیر و کارزین کارزین آماده پذیرش
فارس میمند میمند آماده پذیرش
فارس مهر گله دار آماده پذیرش
فارس اقلید ملاصدرا آماده پذیرش
فارس شیراز ملت معالی آباد آماده پذیرش
فارس توابع شیراز مولانا آماده پذیرش
فارس فسا نوبندگان آماده پذیرش
فارس کازرون نودان آماده پذیرش
فارس توابع شیراز لپویی آماده پذیرش
فارس فراشبند نوجین آماده پذیرش
فارس مهر مهر آماده پذیرش
فارس لامرد لامرد آماده پذیرش
فارس شیراز چوگیا - دلسا آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر-صدگل- آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - مهندسی آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - چوگیا آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - مسكن و شهر سازی آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - پارك بعثت آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - ترابری آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - داروسازی آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - شهرداری آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر - زرهی آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر- ستاره آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر-کوهسار آماده پذیرش
فارس شیراز ولیعصر-ابراهیمی آماده پذیرش
فارس ني ريز آباده طشک آماده پذیرش
فارس قیر و کارزین مبارک اباد آماده پذیرش
فارس توابع شیراز گویم آماده پذیرش
فارس جهرم وحدت آماده پذیرش
فارس مهر وراوی آماده پذیرش
فارس شیراز وصال آماده پذیرش
فارس شیراز وصال-فشار قوی آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس - وزیر اباد آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس - ایرانسل آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس - بریجستون آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس - پدنک آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس - شریف اباد آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس - شرغان آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس- مجتمع مدرس آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس -محراب آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس -تره بار آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس- شهروز شهر آماده پذیرش
فارس شیراز مدرس آماده پذیرش
فارس مرودشت مشهد بیلو آماده پذیرش
فارس بوانات مزایجان آماده پذیرش
فارس شیراز آزادگان - امام خمینی آماده پذیرش
فارس شیراز آزادگان - خلیلی آماده پذیرش
فارس شیراز آزادگان آماده پذیرش
فارس شیراز گلستان گلدشت -  - آماده پذیرش
فارس شیراز گلستان آماده پذیرش
فارس شیراز گلستان-درمانگاه - آماده پذیرش
فارس رستم مصیری آماده پذیرش
فارس لار لطیفی آماده پذیرش
فارس جهرم مصطفی خمینی آماده پذیرش
فارس ني ريز مشكان آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - گلدشت آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - گلها شیراز آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - APS آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - ارتش آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - دراك آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - غزال آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد - فرزانگان آماده پذیرش
فارس شیراز معالی آباد -آرین آماده پذیرش
فارس شیراز معالی اباد - نیایش آماده پذیرش
فارس داراب نظری آماده پذیرش
فارس توابع شیراز اکبر اباد قرآن آماده پذیرش
فارس شیراز امیركبیر - رضوان آماده پذیرش
فارس شیراز امیركبیر شیراز آماده پذیرش
فارس لامرد اهل آماده پذیرش
فارس ارسنجان امام خمینی آماده پذیرش
فارس اقلید امام حسین-اقلید آماده پذیرش
فارس جهرم امام حسین-جهرم آماده پذیرش
فارس لار اوز آماده پذیرش
فارس شیراز امیرکبیر-امام حسین آماده پذیرش
فارس شیراز امیركبیر - مبعث آماده پذیرش
فارس شیراز امیركبیر - مجتمع ایثار آماده پذیرش
فارس شیراز ابوذر - مدیریت آماده پذیرش
فارس شیراز ابوذر - درمانگاه شوشتری آماده پذیرش
فارس شیراز ابوذر آماده پذیرش
فارس شیراز ابوذر-نهضت آماده پذیرش
فارس شیراز ابوذر-پیام آماده پذیرش
فارس شیراز ایمان - هنرستان شیمیایی آماده پذیرش
فارس شیراز ایمان آماده پذیرش
فارس شیراز اداره ثبت آماده پذیرش
فارس استهبان ایج آماده پذیرش
فارس آباده ایزد خواست آماده پذیرش
فارس جهرم اردوگاه آماده پذیرش
فارس ارسنجان ارسنجان آماده پذیرش
فارس لامرد اشکنان آماده پذیرش
فارس نورآباد اسکان عشایر آماده پذیرش
فارس استهبان استهبان آماده پذیرش
فارس مهر اسیر آماده پذیرش
فارس قیر و کارزین افزر جنوبی مرند آماده پذیرش
فارس آباده بهمن آماده پذیرش
فارس لار بنارویه آماده پذیرش
فارس بوانات بوانات آماده پذیرش
فارس کازرون بالاده آماده پذیرش
فارس بوانات بادبر آماده پذیرش
فارس لامرد بیت العباس آماده پذیرش
فارس لار بیرم آماده پذیرش
فارس سپیدان بیضا آماده پذیرش
فارس داراب بشرپور آماده پذیرش
فارس بوانات جیان بوانات آماده پذیرش
فارس داراب جنت شهر آماده پذیرش
فارس توابع شیراز دوکوهک آماده پذیرش
فارس داراب دوبرجی آماده پذیرش
فارس لار جویم آماده پذیرش
فارس خرمبید دهبید آماده پذیرش
فارس لار خور آماده پذیرش
فارس لار خوشه چین آماده پذیرش
فارس خنج خنج آماده پذیرش
فارس لامرد خندق آماده پذیرش
فارس فراشبند دهرم آماده پذیرش
فارس لامرد دهشیخ آماده پذیرش
فارس توابع شیراز خان زنیان آماده پذیرش
فارس جهرم خاوران آماده پذیرش
فارس توابع شیراز داریون آماده پذیرش
فارس شیراز یاس فیاض بخش آماده پذیرش
فارس شیراز حافظ - نوری آماده پذیرش
فارس شیراز حافظ - جهاد دانشگاهی آماده پذیرش
فارس شیراز حافظ - جهاد كشاورزی آماده پذیرش
فارس شیراز حافظ - زیباشهر آماده پذیرش
فارس شیراز حافظ آماده پذیرش
فارس شیراز حافظ-گود خزینه آماده پذیرش
فارس زرین دشت دبیران آماده پذیرش
فارس جهرم حیدرآباد آماده پذیرش
فارس خرمبید خرمی آماده پذیرش
فارس خرامه خرامه آماده پذیرش
فارس توابع شیراز جرسقان آماده پذیرش
فارس اقلید حسن اباد آماده پذیرش
فارس شیراز پیشاهنگ آماده پذیرش
فارس بوانات حسامی آماده پذیرش
فارس کازرون خشت آماده پذیرش
فارس شیراز حضرتی آماده پذیرش
فارس جهرم خفر آماده پذیرش
فارس اقلید دژ کرد آماده پذیرش
فارس شیراز ریموت نصر آماده پذیرش
فارس شیراز ریموت سعدیه آماده پذیرش
فارس استهبان رونیز آماده پذیرش
فارس گراش گراش آماده پذیرش
فارس فسا رضاییان آماده پذیرش
فارس داراب رستاق آماده پذیرش
فارس شیراز سلمان - مجتمع امیر كبیر آماده پذیرش
فارس شیراز سلمان - برج صنعت آماده پذیرش
فارس کازرون سلمان-کازرون آماده پذیرش
فارس شیراز سلمان-محمد3آماده پذیرش آماده پذیرش
فارس شیراز سلمان-پریا شیراز آماده پذیرش
فارس شیراز سلمان-شیراز آماده پذیرش
فارس آباده سورمق آماده پذیرش
فارس مرودشت زنگی اباد آماده پذیرش
فارس لار شهدا آماده پذیرش
فارس آباده شهید اكبری آماده پذیرش
فارس فسا شهید قندی فسا آماده پذیرش
فارس کازرون شهید قندی-کازرون آماده پذیرش
فارس نورآباد شهید قندی-نورآباد آماده پذیرش
فارس توابع شیراز سلحشوران آماده پذیرش
فارس قیر و کارزین شهرک امام آماده پذیرش
فارس لار شهرک صنعتی آماده پذیرش
فارس زرین دشت شهرپیر آماده پذیرش
فارس جهرم شهرك انقلاب آماده پذیرش
فارس شیراز شهرك صنعتی آماده پذیرش
فارس توابع شیراز سلطان آباد آماده پذیرش
فارس فسا زاهد شهر آماده پذیرش
فارس ني ريز شاهد آماده پذیرش
فارس اقلید سده آماده پذیرش
فارس لامرد سیگار آماده پذیرش
فارس مرودشت سیدان آماده پذیرش
فارس سپیدان سپیدان آماده پذیرش
فارس توابع شیراز صدرا- الفو 2آماده پذیرش آماده پذیرش
فارس توابع شیراز صدرا آماده پذیرش
فارس سروستان سروستان آماده پذیرش
فارس زرین دشت زرین دشت آماده پذیرش
فارس زرقان زرقان آماده پذیرش
فارس شیراز پزشکان معالی آباد آماده پذیرش
فارس فسا ششده آماده پذیرش
فارس آباده صغاد آماده پذیرش
فارس پاسارگاد سعادت شهر آماده پذیرش
فارس شیراز سعدیه آماده پذیرش
فارس کوار كوار آماده پذیرش
فارس مرودشت كوثر آماده پذیرش
فارس مرودشت كوشكك آماده پذیرش
فارس شیراز كامیاب آماده پذیرش
فارس بوانات كره ای آماده پذیرش
فارس مهر قلعه محمد علی آماده پذیرش
فارس کازرون قائمیه آماده پذیرش
فارس خرمبید قادرآباد آماده پذیرش
فارس قیر و کارزین قیر آماده پذیرش
فارس جهرم قطب آباد آماده پذیرش
فارس توابع شیراز قصر قمشه آماده پذیرش
فارس ني ريز قطرویه آماده پذیرش
فارس لامرد علامرودشت آماده پذیرش
فارس ني ريز غزال آماده پذیرش
فارس داراب فدامی آماده پذیرش
فارس شیراز فیاض بخش آماده پذیرش
فارس مرودشت فجر آماده پذیرش
فارس فیروز آباد فیروزآباد آماده پذیرش
فارس لار فیشور آماده پذیرش
فارس جهرم فرهنگ شهر آماده پذیرش
فارس داراب فرهنگیان آماده پذیرش
فارس فراشبند فراشبند آماده پذیرش