درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL چهارمحال و بختياری
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
چهارمحال و بختياری چلیچه چلیچه آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری نافچ نافج آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری وردنجان وردنجان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری گندمان گندمان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری گهرو گهرو آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری کوهرنگ چلگرد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری لردگان لردگان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری نقنه نقنه آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری هفشجان هفشجان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شهر کرد امام میرآباد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری بن بن آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری بلداجی بلداجی آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری باباحیدر باباحیدر آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری جونقان جونقان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری خراجی خراجی آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری دزک دزک آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری دستناء دستناء آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری دستگرد دستگرد - چهارمحال بختیاری آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شهر کرد رسالت چالشتر شهرکرد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شلمزار شلمزار آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری سورک سورک آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شوراب صغیر شوراب صغیر آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری سورشجان سورشجان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری بروجن شهدا فرادنبه بروجن آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شهر کرد شهید بهشتی شهرکرد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری فرخ شهر شهید باور فرخشهر شهرکرد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری کیان شهر کیان(ولیعصر) آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری بروجن سهرابی بروجن آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری سامان سامان آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری طاقانک طاقانک آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری سرتیشنیز سرتیشنیز آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری سفید دشت سفید دشت آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شهر کرد قندی شهرکرد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری شهر کرد قدس شهرکرد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری فیل آباد فیل آباد آماده پذیرش
چهارمحال و بختياری فارسان فارسان آماده پذیرش