درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL اردبیل
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
اردبیل کوثر کوثر اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل کارشناسان اردبیل آماده پذیرش
اردبیل نیر نیر اردبیل آماده پذیرش
اردبیل نمين نمین اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل ولیعصر اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل وحدت اردبیل آماده پذیرش
اردبیل مشکين شهر مشکین شهر آماده پذیرش (باهنر)اردبیل آماده پذیرش
اردبیل مشکين شهر مشکین شهر 2 (بنی هاشم)اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل مقدس اردبیلی(نیار) آماده پذیرش
اردبیل خلخال امام خمینی خلخال آماده پذیرش
اردبیل پارس آباد ارس پارس آباد 2 اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل بهشتی اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل باکری اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل بعثت اردبیل آماده پذیرش
اردبیل خلخال خوجین خلخال آماده پذیرش
اردبیل اردبيل خاتم اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل حافظ اردبیل آماده پذیرش
اردبیل گرمي گرمی2 آماده پذیرش
اردبیل اردبيل سینا اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل شهرك صنعتی 2 اردبیل آماده پذیرش
اردبیل سرعين سرعین اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل قندی اردبیل آماده پذیرش
اردبیل پارس آباد قندی پارس آباد آماده پذیرش اردبیل آماده پذیرش
اردبیل اردبيل فرودگاه اردبیل آماده پذیرش