سرویس های TD-LTE نامحدود یک ماهه

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :225.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۳۰۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۱۲۰۰گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

۳۰Mb

هزینه ( تومان ) :180.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۲۵۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۱۰۰۰ گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

۲۰Mb

هزینه ( تومان ) :150,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۲۰Mbps

حجم بین الملل : ۲۰۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۸۰۰ گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

۱۶Mb

هزینه ( تومان ) :120,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۶۰۰ گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

8Mb

هزینه ( تومان ) :75,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۸Mbps

حجم بین الملل : ۱۰۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۴۰۰ گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

4Mb

هزینه ( تومان ) :60,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴Mbps

حجم بین الملل : ۵۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۲۰۰ گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

2Mb

هزینه ( تومان ) :37,500

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۲Mbps

حجم بین الملل : ۳۰ گیگابایت

حجم منصفانه : ۱۲۰ گیگابایت

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

سرویس های TD-LTE حجمی

۱۵ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :37.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۱۵ گیگابایت

۳۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :57.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۳۰ گیگابایت

۹۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :130.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۹۰ گیگابایت

۶۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :110.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۶۰ گیگابایت

۱۲۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :174.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۱۲۰ گیگابایت

۴۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :438.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۴۰۰ گیگابایت

۱۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :227.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت

۳۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :415.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۳۵۰ گیگابایت

۵۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :560.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۵۰۰ گیگابایت

۳۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :463.000

محدودیت زمانی : یکساله

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۳۵۰ گیگابایت

۷۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :794.000

محدودیت زمانی : یکساله

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۷۰۰ گیگابایت

۱۴۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :1.380.000

محدودیت زمانی : یکساله

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم بین الملل : ۱۴۰۰ گیگابایت

۲۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :42.000

محدودیت زمانی : یک ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۲۰ گیگابایت

۴۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :66.000

محدودیت زمانی : یک ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۴۰ گیگابایت

۸۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :114.000

محدودیت زمانی : یک ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۸۰ گیگابایت

۸۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :130.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۸۰ گیگابایت

۱۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :224.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت

۱۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :200.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت

۳۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :460.000

محدودیت زمانی : یکساله

سرعت تا : ۳۰Mbps

حجم بین الملل : ۳۵۰ گیگابایت

۳۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :363.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۳۰۰ گیگابایت

۷۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :115.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۷۰ گیگابایت

۱۴۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :210.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۸Mbps

حجم بین الملل : ۱۴۰ گیگابایت

۳۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :458.000

محدودیت زمانی : یکساله

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۳۵۰ گیگابایت

۱۵۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :221.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت

۷۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :790.000

محدودیت زمانی : شش ماهه

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۷۰۰ گیگابایت

۲۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :37.000

محدودیت زمانی : یک ماهه

سرعت تا : ۸Mbps

حجم بین الملل : ۲۰ گیگابایت

۲۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :39.000

محدودیت زمانی : یک ماهه

سرعت تا : ۱۶Mbps

حجم بین الملل : ۲۰ گیگابایت

۳۰۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :410.000

محدودیت زمانی : یکساله

سرعت تا : ۸Mbps

حجم بین الملل : ۳۰۰ گیگابایت

۶۰ گیگابایت

هزینه ( تومان ) :102.000

محدودیت زمانی : سه ماهه

سرعت تا : ۸Mbps

حجم بین الملل : ۶۰ گیگابایت

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

میزان استفاده منصفانه(FUP)مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگابیت 2000 گیگابایت منظور شده است که مشترک میتواند 500 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه 2000 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به Kbs 128 افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگ 2000 تومان نمایند.

در تمامی تعرفه های فوق قابلیت اضافه کردن تعرفه شبانه وجود دارد

در تمامی تعرفه های فوق ترافیک رایگان برای سرویس های پخش فیلم(طرف قرارداد با شبدیز) وجود دارد

ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.
مشاهده لیست سایت های منتخب داخل کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید